11 . HTML文字元素 -- 更有意义的文字显示

11.1. HTML abbr 标签
11.2. HTML acronym 标签
11.3. HTML cite 标签
11.4. HTML code 标签
11.5. HTML dfn 标签
11.6. HTML em 标签
11.7. HTML kbd 标签
11.8. HTML l 标签
11.9. HTML q 标签
11.10. HTML samp 标签
11.11. HTML span 标签
11.12. HTML strong 标签
11.13. HTML sub 标签
11.14. HTML sup 标签
11.15. HTML var 标签

大多数文字元素相关标签在浏览器中并不会表现出什么不同,我们真正要使用它们的原因是:对要表现的内容赋予真正的含义.

通过本节和下一节 HTML 字块表现 你可以学到使用语义化的标记来构造文档内容.  • 教程中有什么不懂的地方?发现教程的错误!对教程有什么建议!快快联系猴子呀dreamdu@163.com,:)
赞助梦之都