12 . HTML字块元素

12.1. HTML div 标签
12.2. HTML h 标签
12.3. HTML p 标签
12.4. HTML address 标签
12.5. HTML blockcode 标签
12.6. HTML blockquote 标签
12.7. HTML pre 标签
12.8. HTML section 标签
12.9. HTML separator 标签

大多数字块元素相关的标签在浏览器中并不会表现出什么不同,我们真正要使用它们的原因是:对要表现的内容赋予真正的含义.

通过本节和上一节 HTML文字元素 你可以学到使用语义化的标记来构造文档内容.

字块:表示一块字,比如一个段落,一个标题等.  • 教程中有什么不懂的地方?发现教程的错误!对教程有什么建议!快快联系猴子呀dreamdu@163.com,:)
赞助梦之都